home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home Services อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น

           ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
           ข้อ 19(3) ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

           บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากร
กว่า 20 คน นอกจากนี้ทาง บริษัท นิปปอน เคมิคอล ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ อก. ISO 14001:2004 ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงในด้านการอบรมอีกด้วย

หัวข้อการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

  ภาคทฤษฎี - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
  - การแบ่งประเภทของเพลิง
  - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
   - การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
  - วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
  - เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  - วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
  - แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์
    ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
   
  ภาคปฏิบัติ - การดับเพลิงประเภท เอ และเพลิงประเภท บี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
    ชนิดผงเคมีแห้ง, โฟม, หรือคาร์บอนไดออกไซด์
  - การดับเพลิงประเภท ซี และเพลิงประเภท ดี ในกรณีที่สถานประกอบการมีโลหะต่างๆ
    ที่ติดไฟ
  - การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง หัวฉีด รวมทั้งแผนการเข้าปฏิบัติการดับเพลิงเป็นทีม
วิทยากรและครูฝึกดับเพลิง
 
ผู้ช่วยครูฝึกฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ภาคทฤษฎี ทำการ Pre-test บรรยายภาคทฤษฎี
บรรยายภาคปฏิบัติ ดับไฟจากสายแก๊ส ปิดวาล์วแก๊ส
ดับไฟประเภท B ดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน ใช้สายน้ำดับเพลิง
Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th